Facebook
ДГ №3 Здравец
Детска градина в град Търговище

Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти", финансиран от Оперативна програма"Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020,

Участие на педагогически специалисти от Детска градина №3 "Здравец" гр.Търговище , в обучение по програма:"Развитие на компютърни и дигитални компетенции"по Проект BG05M2OP001-2.010-0001 "КПРПС"

линк към сайта на проекта (https://teachers.mon.bg)

Прикачени документи

об.1.jpg
об.3.jpg
об.4.jpg
об.2.jpg