Facebook
ДГ №3 Здравец
Детска градина в град Търговище

Мисия и визия

III.  Мисия. Визия. Ценност. Глобална цел

Мисия на детската градина

.

Полага основите за учене през целия живот чрез осигуряване на физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие и осигурявайки равен шанс на всяко дете при постъпването му в училище.

 

 

 

 

 

 

Визия на детската градина:

 

Модерна институция за предучилищно образование, съхранила българските образователни традиции и предоставяща съвременни условия за развитие, привлекателна за децата, удовлетворяваща за родителите.

 

Ценност

Детето, неговото здраве, щастие, благоденствие, права и интереси.

Детството като ценности.

Детската игра, като уникална човешка дейност.

Професионализмът и знанието в институцията.

 

Глобална цел:

Детската градина да се превърне в благоприятна среда за качествено предучилищно образование и пълноценна психолого-педагогическа подкрепа на съвременното дете.

.

 

Подцели:

 • Да формулира приоритетните задачи за развитие на детската градина в четиригодишен период – 2016-2019 г.
 • Да набележи действия за реализация на желаните промени, като осигури оптимални условия за използване и развитие на ресурсите на детската градина.
 • Да набележи дейности за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.
 • Да консолидира факторите на вътрешната и външната среда за утвърждаването и развитието на детската градина.

 

Потребности и приоритети:

 1. Повишаване на качеството и ефективността на предучилищното образование и подготовка в ДГ.
 2. Усъвършенстване системата за квалификация .
 3. Утвърждаване на ДГ подготвено от учителите пространство за игра, познание, общуване и творчество, като желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото
 4. Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в ДГ
 5. Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и нарастващата взискателност на родителите

6.Взаимодействие с родителската общност, сътрудничество и активни връзки с общественост и органи.

7.Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на децата чрез допълнителни форми

8.Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на ДЗ.

9.Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година”.

 10.Участие в национални програми и проекти

 

План на дейностите за реализиране на задачите за изпълнение на целите

 

1.Повишаване на качеството и ефективността на предучилищното образование и подготовка.

 1. Осигуряване на качество на предучилищната подготовка, включително и чрез система за оценка и контрол на качеството
 2. Осигуряване на система за ефективна квалификация на кадрите
 3. Активно включване на родителите за постигане на заложените цели

ЦЕЛИ:

 1. Засилване на възпитателната работа с децата с оглед пълноценно личностно развитие.
 2. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 3. Постигане на положително отношение към ДГ.
 4. Намаляване дела на преждевременно напусналите деца и прибиране и задържане на подлежащи на задължително обучение.
 5. По-широко навлизане на нови методи на преподаване (интерактивност).
 6. Активно включване на родителите за постигане на заложените цели

 

ДЕЙНОСТИ:

 

 1. Издигане  качеството на обучение и съществено повишаване нивото на познавателните умения и овладяване на компетентностите.
 2. Издигане равнището на подготовката по български език.Акцент върху грамотността .
 3. Създаване на условия за изяви  на  децата и конкретизиране на работата с деца със специфични образователни потребности.
 4. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с децата.
 5. Демократизиране и хуманизиране на дейността в ДГ с цел постигане на висока успеваемост от страна на  децата.
 6. Насърчаване на публичните изяви  на децата.
 7. Реализиране на гражданско и здравно образование, изграждане на навици за здравословен начин на живот в детска възраст и по време на ранното полово съзряване
 8. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на децата в обучението:

- поставяне на детето в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост

- използване на иновативни педагогични методи и форми за предаване, преподаване и научаване на знания;

- ефективна диференцирана работа с деца с намалена успеваемост;

 1. Привеждане дисциплината  на децата в съответствие с новите обществени реалности.
 2. Стриктно спазване на изискванията:

- за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;

- на заложените основни принципи в „Етичен кодекс за работа с деца”;

- за превенция на различни форми на дискриминация сред деца, педагогически и непедагогически персонал;

- за здравословни и безопасни усровия на обучение, възпитание и труд;

 1. Засилване взаимодействието с родителите участници избрани за членове на общественият съвет и настоятелство.
 2. Повишаване  на  социалните умения  на  децата чрез  

подпомагане  на физическото, социалното и личностното им развитие.

 1. Реализиране превенция на насилието и агресията сред децата и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
 2. Подкрепа на изявата и развитието на даровитите деца.
 3. Засилване на възпитателната работа с децата с оглед пълноценно личностно развитие.
 4. Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 5. Разширяване на възможностите за участие на родителите в управлението на ДГ и усъвършенстване на статута на настоятелството  и обществения съвет.
 6. Засилване положителното отношение към ДГ като институция от страна на деца и родители. Съпричастност към живота на ДГ.
 7. Реализиране на положителна атмосфера, влияеща благоприятно върху развитието на децата.

 

2.Усъвършенстване системата за квалификация

         ЦЕЛИ:

 1. Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите, работещи в ДГ.
 2. Продължаване на изградената система за квалификация.
 3. Продължаване на изградената система за кариерно развитие на учителите.
 4. Синхронизиране на квалификациите в ДЗ с потребностите на учителите.
 5. Предоставяне на възможности за получаване на индивидуална квалификация при интерес и нужда.
 6. Повишаване на изискванията към работата на учителите.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител. Провеждане на въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия и обслужващ персонал.
 2. Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.
 3. Създаване на възможност за повишаване на постигнатата професионално-квалификационна степен за всеки член на педагогическата колегия.
 4. Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.
 5. Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешната контролна дейност.
 6. Квалификация на учителите по въвеждането на нови технологии.
 7. Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни ОН и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване.
 8. Квалификация на учителите за работа с деца в риск от отпадане и със СОП.
 9. Обвързване на кариерно развитие, квалификацията и резултатите от ВОП и дейности с деца със системата за диференцирано заплащане.
 10. Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол.
 11. Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание.
 12. Облекчаване на труда на учителя във връзка с попълване на задължителната документация – подготовка и попълване на готови бланки и изготвяне на примерни планове.

 

3.Утвърждаване на ДГ, като подготвено от учителите пространство за игра, познание, общуване и творчество, като желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален прогрес  и културен просперитет в обществото.

     ЦЕЛИ:

 1. Развиване на допълнителни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на децата.
 2. Създаване на на сайт на ДГ с възможности за публикуване на вътрешно- нормативни документи, бланки, съобщения, постижения на учители и деца, предстоящо в ДЗ, галерия със снимки.   

             ДЕЙНОСТИ:

 1. Приемане и изпълнение на ежегодна програма за допълнителни дейности, които спомагат за по-добрата организация и са насочени към развитие на творческия потенциал на децата.
 2. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и конкурси от регионален, национален и международен ха­рактер.
 3. Участие на групи и индивидуални участници в различни изяви.
 4. Съвместна работа с външни педагогически специалисти
 5. Организиране на спортни състезания.
 6. Организиране на културни празници в ДГ.
 7. Разработване на проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта.
 8. Повишаване на социалните умения на децата чрез подпомагане на физическото, социалното и личностното им развитие.
 9. Разширяване на използването на електронно учебно съдържание.
 10. Участие в дейностите от Националния спортен календар на МОН.

4.Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в ДГ

          ЦЕЛИ:

 1. Реализиране на стратегия за закрила здравето и безопасността на децата в ДГ.
 2. Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата  в ДГ.
 3. Реализиране на  конкретни мерки, основаващи се на принципите на превантивен контрол и дейности за ограничаване и преодоляване на опасностите.
 4. Създаване   на  устойчиви   механизми   и   инструменти  за   гарантиране   на сигурността и здравето на децата.

ДЕЙСТВИЯ:

 1. Ежегодно изготвяне на раздел от плана на ДГ в изпълнение на този приоритет.
 2. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане на формите на образование
 3. Спазване на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в ДГ.
 4. Възпитаване на умения и поведение при кризи и екстремни ситуации. Периодично, провеждане на практическо обучение – проиграване на основни бедствени ситуации (земетресение, наводнение, пожар, производствена авария, терористичен акт).
 5. Изпълнение на Графици за обучение на децата за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.
 6. Създаване на подкрепяща среда за деца, склонни към насилие и агресия.
 7. Адекватно здравно обслужване в ДГ.
 8. Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене.Прилагане на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.
 9. Организиране на информационни кампании чрез тематични изложби, брошури, плакати и видеофилми, свързани със здравословното хранене.
 10. Изграждане на навици за здравословен начин на живот.

 

5.Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на децата и нарастващата взискателност на родителите.

 

ЦЕЛИ:

 1. Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
 2. Създаване на условия за изява на всички деца в съответствие с техните желания и възможности.
 3. Създаване на условия за приемственост между ДГ и училище.
 4. Развиване ефективността на връзката учител-родител.
 5. Възпитаване на качества за работа в конкурентна среда чрез участието в допълнителни форми.
 6. Чрез творческото развитие на децата да се работи ак­тивно в посока утвърждаване на ДГ не само като образо­вателен, но и като духовен и културен център.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Развиване по всякакъв начин на достъпа до новите информационни технологии.
 2. Задоволяване желанията на децата в допълнителни форми извън режимните.
 3. Диференцирана работа с децата със специфични образователни потребности.
 4. Изграждане на подкрепяща среда за децата със специални образователни  потребности   .
 5. За постигане на по-добър диалог с децата и родителите им е необходимо и осъществяване на подготовка за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.
 6. Информиране на родителите чрез електронната поща, сайта на ДГ и социалните мрежи за възможностите за участие на техните деца в национални, регионални състезания и конкурси.

 

 1. Взаимодействие с родителската общностсътрудничество и активни връзки с общественост и органи

 

ЦEЛИ:

 1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие със ЗПУО.
 3. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
 4. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на децата.
 5. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с безпричинните отсъствия на 5- 6 годишните.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации.
 2. Повишаване на уменията за работа с родители.
 3. Изграждане на съдържателен и многообразен образователено-възпитателен процес.
 4. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с детето и неговите родители.
 5. Изпълнение на Правилника за дейността на ДГ за ограничаване на безпричинните отсъствия.
 6. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
 7. Планиране на съвместни дейности с родителите.
 8. ДГ ще търси мнението на родителите по различни въпроси и ще ги отчита/взима предвид.
 9.  Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:
 • за развитието на децата в образователно-възпитателния процес;
 • За уменията на децата за общуване с деца и учителите и за интегрирането им в детската среда;
 • за отсъствията на децата, 
 • консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с детето с оглед максимално развитие на заложбите му,овладяване на български език, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
 • редовно информиране за напредъка и проблеми на децата им.
 1. ДГ ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на родителите за:
 • да се срещат с учителите по групи в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 • да участват в родителските срещи;
 • да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
 • да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
 • да участват в обществен съвет и настоятелство;
 • да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата от специалист;
 • да осигуряват посещаемостта на детето си в ДГ;
 • да се запознаят с правилника за дейността на ДГ при записване на детето;
 • да се явяват в ДГ, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от учител или директора;
 • намиране на нови форми за общуване;
 • правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;
 • .
 1. ДГ ще търси сътрудничество и ще поддържа активни връзки по различни въпроси на образователно-възпитателния процес с:
 • РУО и МОН;
 • Общинска управа;
 • общински съветници;
 • Общинска администрация Търговище;
 • Районно полицейско управление и Детска педагогическа стая ;
 • местна общественост;
 • неправителствени организации, дарители и спонсори;
 • културни и образователни институции.

 

7.Създаване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на децата чрез допълнителните форми и създаване на условия за развитие и социализация.

            ЦЕЛИ:

 1. Създаване  на условия за активна дейност с децата .
 2. Привличане и мотивиране на децата за участие в допълнителни форми.
 3. Популяризиране постиженията на деца и  учители.

 ДЕЙНОСТИ:

 1. Осъществяване оптимално ниво на вътрешна мотивация у децата чрез съдържателна образователно-възпитателна работа, свързана с мероприятия и дейности в и извън ДГ:
 • Състезания, екскурзии с образователно -възпитателна цел, участие в изложби, спортни форуми и други;
 • отбелязване на тържествени събития и ритуали от националния и религиозния календар;
 • подчертаване на националната и символиката на ДГ – знаме, химн;
 • участие в обявени регионални и национални конкурси и състезания.
 1. Осъществяване на допълнителни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на децата.
 2. Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с децата пред родителите.
 3. Стимулиране на децата да участват в мероприятия.
 4. Организация за представяне и популяризиране на резултатите им.

  

8.Подобрения във външната и вътрешна среда на ДГ

ЦЕЛИ:

.         1. Създаване на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостно развитие на детето

 1. Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.
 2. Естетизация на околната среда.
 3.   Подобряване на материална база.

ДЕЙНОСТИ:

 1. Подобрения във външната среда:
 • Дооформяне на двор.
 • Подобряване на условията за спорт и нормалното провеждане на спортни занимания.
 • Поддръжка на оградата.
 1. Подобрения във вътрешната среда:

Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи –стаи, коридори, фоаета, физкултурен салон,санитарни помещения.

 • Промяна облика на стаите за подобряване на интериора  на работната среда.
 • Поддържане постигнатото високо ниво на технологично развитие. Стремежът е –предоставяне на учителите на техника за осъществяване на интерактивно обучение.
 • Поддържане на пожаро-известителната система.

          Поддържане и обогатяване на „Зелените зони” в занималните и във фойаето на ДГ

 1. Поддържане на модерна ИКТ среда:
 • Участие в Националната образователна мрежа (НОМ).
 • Развитие на благоприятна среда за развитие на електронно образователно съдържание.
 • Поддържане висока скорост на интернет свързаност.
 • Осигуряване  на  ефективна  ИКТ среда  за  съхраняване  и  използване  на електронно съдържание.
 • Поддържане на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на ДГ.
 • Дооборудване и поддръжка на комуникационната инфраструктура на ДГ - ежегодно обновяване и допълване на част от хардуера.
 • Използване на интегрирани платформи в обучението и управлението - мобилни технологии, оформяне и поддържане на административна система за централизирано управление на дейността с оглед оптимизация на разходите и подобряване на управлението.

                       Активно използване   на   иновативни   технологии   в   образованието.

 

9.Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година Изпълнение на Национална стратегия за „Учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година”

ЦЕЛИ:

 1. Въвеждане на нови форми на обучение.
 2. Насърчаване и развиване на неформалното и формалното учене през целия живот.
 3. Развитие квалификацията на педагогическия и административния  персонал.
 4. Прилагане на образователен подход, който подпомага развитието на всички деца и допринася за изграждането на мислещи, можещи и инициативни личности, способни да се справят с промените и несигурността

          ДЕЙНОСТИ:

 1. Подсигуряване и насърчаване достъпа до различните форми на непрекъснато образование с цел придобиване на необходими нови умения.
 2. Насърчаване на подготовката и квалификацията на педагогическите специалисти за постигане висок престиж на българския учител и ефективно управление на образованието в ДГ.
 3. Активно участие в националните програми, финансирани от държавния бюджет и европейски програми, администрирани от МОН.
 4. Развитие на електронните умения на учители и администрация.
 5. Развитие на електронна среда за дистанционно обучение.

 

10.Участие в национални програми и проекти:

   ЦЕЛИ:

 1. Участие във всички проекти и национални програми обявени от МОН и покриващи наши потребности.
 2. Развитие на конкурентно-способността на ДГ.

 ДЕЙНОСТИ:

 1. Участие в национаните програми и проекти:
 • „Развитие на педагогическите кадри”. Програмата осигурява допълнителни възможности за продължаваща квалификация и за надграждане на ключови професионални компетентности на педагогическите специалисти с цел подобряване качеството на българското образование и обучение, постигане на по- висок обществен статут на педагогическите кадри за утвърждаване ролята им на ключов фактор в общество, основано на знанието.
 •  "Осигуряване   на   учебни   помагала   за децата
 • "Осигуряване на закуска и/или плод, и/или мляко (чай), включително млечно-кисели продукти
 • Подпомагане на физическото възпитание и спорта на учениците по реда на ПМС №129/11.07.2000 г.

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда.
 2. Творческо разгръщане на наличния потенциал.
 3. Решаване на проблемите, чрез позитивна вътрешна комуникация.
 4. Положителна промяна в мотивите и нагласите на педагогическия колектив.
 5. Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата. Формиране на чувство за приобщеност към социалната среда.
 6. Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора.
 7. Разширяване на взаимно полезните контакти на детската градина с другите социални и обществени фактори.